MAAMIESSEURAN S Ä Ä N N Ö T

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sammatin Maamiesseura ry ja kotipaikka Sammatin kunta.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on Uudenmaan Maatalouskeskuksen jäsenenä koota maataloutta ja sen eri aloja harjoittavat, harrastavat ja siinä työskentelevät kansalaiset keskinäiseen yhteistoimintaan, kehittää heidän ammattitietojaan ja -taitojaan sekä kohottaa muutoinkin jäsentensä ja heidän kotiensa hyvinvointia ja henkistä valistuneisuutta sekä antaa erityisesti nuorisolle tilaisuus työskentelyyn harrastus- ja kansalaistoiminnan tehtävissä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1) toimeenpanemalla neuvonta- ja esitelmätilaisuuksia, kursseja, ) kilpailuja, retkeilyjä, näyttelyitä ja juhlia;

2) opastamalla jäseniään maatalousseuran ohjaamana maa- ja kotitalouden suunnitelmallisuuteen sekä neuvomalla heitä tuotannon ja kulutuksen tarkkailussa sekä kirjanpidossa;

3) edistämällä jäsentensä yhteiseen käyttöön tulevien koneiden ja työvälineiden hankkimista sekä muutoinkin tilojen keskinäistä yhteistoimintaa;

4) levittämällä maa- ja kotitalouden ammattikirjallisuutta ja -lehtiä;

5) tekemällä aloitteita alueen maa- ja kotitalouden sekä henkisen kulttuurin kohottamiseksi;

6) kotitalousneuvonnan toteuttamiseksi yhdistykseen voidaan perustaa rekisteröimätön naisosasto, naistoimikunta tai vastaava. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteistöjä, järjestää arpajaisia ja varojen keräyksiä samoin kuin pitää majoitus- ja ravintolaliikettä, kumpaakin yhdessä toimipaikassa. Tarvittaessa yhdistys hankkii tällaiseen toimintaansa asianmukaisen luvan. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa, muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

4 § Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka harrastaa yhdistyksen pyrintöjä ja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Syyskokous voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi sen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön. Kannattajajäseneksi, joilla on yhdistyksen asioissa puhe, ­mutta ei äänivaltaa, johtokunta voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä sekä .osuuskuntia ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän jättää jäsenmaksun suorittamatta tai johtokunnan varoituksesta huolimatta toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Erottamisesta päättää johtokunnan ehdotuksesta yhdistyksen kokous.


5 § Jäsenyydestä johtuvat maksut

Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain yhdistykselle jäsen- ja kannattajajäsenet kannatusmaksun, joiden suuruus määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle maksuja.

6 § Varsinainen kokous

Päättämisvalta on yhdistyksen kokouksella. Yhdistyksen kokouksia

pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous helmi-maaliskuussa ja

syyskokous marras-joulukuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien

    niistä antama lausunto;

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

    myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle;

3) muut mahdolliset asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)  päätetään seuraavan vuoden jäsen- ja kannatusmaksujen suuruu­desta;

2)  hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

3)    määrätään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;

4)   suoritetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;

5)   suoritetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

6) suoritetaan naisosaston, naistoimikunnan tai vastaavan jäsenten vaali;

7)  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet;

8)  muut mahdolliset asiat.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan jäsenille vähintään viisi

(5) päivää ennen kokousta julkaisemalla se paikkakunnalla leviä­vässä sanomalehdessä/pylväsilmoituksella. Muut tiedonannot jäse­nille toimitetaan samalla tavoin tai kirjeellisesti.

Yhdistyksen kokouksen avaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ol­lessaan varapuheenjohtaja. Kokousta johtaa tilaisuutta varten va­littu puheenjohtaja. Kokouksessa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokouksen tulee, ellei yhdistyslaissa tai näissä säännöissä jonkin asian kohdalta määrätä toisin, se mie­lipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vaalit toimitetaan lippuäänestyksellä, mikäli ei yksimielisesti pää­tetä toisin, muut asiat mikäli 1/4 jäsenistä niin vaatii. Mikäli päätös koskee kiinteistön myyntiä, vaihtoa tai lahjoittamista, vaa­ditaan sitä kannattamaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

7 § Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluvat syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja, kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Mikäli yhdistyksessä on naisosasto/naistoimikunta johtokunnan jäsenistä vähintään yksi (1) on pyrittävä valitsemaan osastoon/toimikuntaan kuuluvien yhdistyksen jäsenten piiristä. Johtokunnan jäsenet valitaan kolmevuotiskausiksi, heistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt johtokunta valitsee joko keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta. Sihteerin ja rahastonhoitajan toimet voidaan yhdistää. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Johtokunnan kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan, on yhtynyt. Yhdistyksen nimen allekirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


8 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta

1)  kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta;

2)  kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee asiat niissä käsiteltäviksi sekä panee toimeen kokouksen päätökset;

3)  pitää huolta ja vastaa siitä, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti;

4)   huolehtii yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta;

5)  asettaa avukseen tarpeelliset toimi- ja valiokunnat sekä määrää niiden tehtävät;

6)  vahvistaa yhdistyksen osastojen ohjesäännöt;

7)  valitsee yhdistyksen edustajat eri yhteisöjen kokouksiin.

9 § Puheenjohtajan tehtävät

Yhdistyksen puheenjohtaja

l)  pitää huolta yhdistyksen eduista ja menestyksestä;

2)  valvoo sääntöjen noudattamista ja yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa;

3)   kutsuu koolle johtokunnan kokoukset;

4)    johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa ja avaa yhdistyksen kokouksen.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtävänsä hoitaa varapuheenjohtaja,

10 § Sihteerin tehtävät

Yhdistyksen sihteeri

1)  laatii yhdistyksen ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat;

2)  valmistaa yhdistyksen toimintasuunnitelman ja -kertomuksen;

3)  toimittaa määräaikana maatalousseuralle asianmukaiset tiedot yhdistyksen toiminnasta;

4)  pitää kalusto- ja omaisuusluetteloa sekä hoitaa johtokunnan valvonnan alaisena yhdistyksen omaisuutta, mikäli sitä ei ole jätetty rahastonhoitajan tehtäväksi;

5)  panee toimeen johtokunnan päätökset;

6)  hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon ja arkiston;

7)  suunnittelee ja laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa ehdotuksia ja aloitteita yhdistyksen toiminnan jatkuvaksi vireillä pitämiseksi ja kehittämiseksi.

11 § Rahastonhoitajan tehtävät­

Rahastonhoitaja

1)  pitää johtokunnan nimessä jäsenluetteloa sekä kantaa jäsen- ja kannatusmaksut;

2)  hoitaa, ottaa vastaan ja kuittaa yhdistyksen kassaan tulevat rahavarat sekä suorittaa yhdistyksen velvoitusten mukaiset tai johtokunnan määräämät maksut ja hoitaa yhdistyksen kirjanpidon;

3) laatii vuosittain yhdistyksen talousarvion ja tilinpäätöksen sekä muut yhdistyksen taloutta koskevat tiedonannot ja kertomukset;

4)  suunnittelee yhdessä puheenjohtajan kanssa toimenpiteitä yhdistyksen talouden vahvistamiseksi.


12 § Tilikausi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, vuosikertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tammikuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa johtokunnalle helmikuun 15. Päivään mennessä.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, mikäli muutosehdotusta yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi (1) kuukausi, kannattaa kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä. Nämä säännöt ja niihin tehtävät muutokset tulevat voimaan sen jälkeen kun siitä on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys purkautuu, mikäli yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi(1) kuukausi, purkautumisen puolesta on annettu vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen viimeisen koko­uksen päättämällä tavalla maataloutta edistäviin tarkoituksiin. Asiasta on hankittava Uudenmaan maatalouskeskuksen johtokunnan

lausunto.

15 § Yleissäännös

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Sammatissa